Client heeft algemene voowaarden geaccepteerd op: 11-11-2023 08:46
Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en
samenwerking tussen Zwemschool Alles is Anders welke laatstgenoemde onderdeel is van
Stichting Alles is Sport, hierna te noemen: “de Zwemschool”, en een Opdrachtgever, hierna te
noemen: “de Deelnemer” waarop de Zwemschool deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de
Zwemschool, voor de uitvoering waarbij door de Zwemschool derden dienen te worden
betrokken.
3.Deze algemene voorwaarden gelden eveneens voor de medewerkers van de Zwemschool en
zijn bestuur.
4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Deelnemer wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of nietig worden verklaard, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Zwemschool en de Deelnemer zullen
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of nietig
verklaarde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
6.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze
bepalingen.
7.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
8.Indien de Zwemschool niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent
dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Zwemschool in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van
deze voorwaarden te verlangen.
9.Met een samenwerking wordt tevens bedoeld de deelnemer die de zwemlessen/
zwemactiviteiten volgt op 1 van onze locaties of tijdens 1 van onze georganiseerde activiteiten.
10.Bij deelname aan de activiteiten van de zwemschool gaat de deelnemer en/of zijn/haar
wettelijk vertegenwoordiger akkoord met de algemene voorwaarden.
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van de Zwemschool zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de
offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop
de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.De Zwemschool kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of
de aanbieding opgenomen aanbod dan is de Zwemschool daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de
Zwemschool anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Zwemschool niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3. Contract duur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging
overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen de Zwemschool en de Deelnemer wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken
een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient de Deelnemer de Zwemschool derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen. De Zwemschool dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om
alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. De Zwemschool zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap.
4. De Zwemschool heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Indien door de Zwemschool of door de Zwemschool ingeschakelde derden in het kader van
de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Deelnemer of een door de
Deelnemer aangewezen locatie, draagt de Deelnemer kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Levering geschiedt af bedrijf van de Zwemschool. De Deelnemer is verplicht de zaken af te
nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Deelnemer
afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk
zijn voor de levering, dan is de Zwemschool gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en
risico van de Deelnemer. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op
de Deelnemer over op het moment waarop zaken aan de Deelnemer ter beschikking staan.
7. De Zwemschool is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het
aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de Zwemschool de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Deelnemer de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9. De Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Zwemschool aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Zwemschool worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan de Zwemschool zijn verstrekt, heeft de Zwemschool het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Deelnemer in rekening te brengen. De
uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Deelnemer de gegevens aan de
Zwemschool ter beschikking heeft gesteld. De Zwemschool is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, doordat de Zwemschool is uitgegaan van door de Deelnemer verstrekte
onjuiste en /of onvolledige gegevens.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard,
omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de
Deelnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst
daardoor in kwalitatief en /of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Zwemschool zal
daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst
kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
Deelnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder
begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de
Zwemschool gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is
gegeven door de binnen de Zwemschool bevoegde persoon en de Deelnemer akkoord is
gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het
niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie
van de Zwemschool op en is voor de Deelnemer geen grond om de overeenkomst op te
zeggen of te annuleren.
12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de Zwemschool een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en /of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
13. Indien de Deelnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens de Zwemschool gehouden is, dan is de Deelnemer aansprakelijk voor alle
schade aan de zijde van de Zwemschool daardoor direct of indirect ontstaan.
14. Indien de Zwemschool met de Deelnemer een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt,
dan is de Zwemschool niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of
deze prijs zonder dat de Deelnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die
reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of
verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs
van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst,
dan is uitsluitend de Deelnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW
gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij de
Zwemschool alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomen uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of
een op de Zwemschool rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de
aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal
plaatsvinden; of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie
maanden na de koop zal plaatsvinden.
Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. De Zwemschool is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de Deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet,
niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst de Zwemschool ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Deelnemer de
verplichtingen niet zal nakomen, indien de Deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst
verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de
zijde van de Deelnemer niet langer van de Zwemschool kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is de Zwemschool bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Zwemschool
kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Zwemschool op de
Deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien de Zwemschool de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien de Zwemschool tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Deelnemer toerekenbaar is, is de Zwemschool gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.
6. Indien de Deelnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de Zwemschool gerechtigd de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de
Deelnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is
verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Zwemschool, zal de
Zwemschool in overleg met de Deelnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Deelnemer toerekenbaar is. Indien
de overdracht van de werkzaamheden voor de Zwemschool extra kosten met zich meebrengt,
dan worden deze aan de Deelnemer in rekening gebracht. De Deelnemer is gehouden deze
kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de Zwemschool anders
aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten
laste van de Deelnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
Deelnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Zwemschool vrij
om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de Zwemschool op de
Deelnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Deelnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Deelnemer in
rekening worden gebracht.
10.Restitutie wordt niet verleend op, de zwemles/ zwemactiviteiten/ inleen overeenkomsten,
gelden die betaald zijn. Als de deelnemer stopt met activiteiten en het account van de
deelnemer wordt verwijderd is de mogelijkheid tot overnemen van tegoeden door een andere
deelnemer mogelijk. Deze overname van gelden gaan buiten zwemschool om en de
betalingen dienen dan ook onderling geregeld te worden. Met een schriftelijke kennisgeving
van deze overname met goed bevinden en alle partijen in cc genoemd.
11.De zwemschool heeft het recht een deelnemer terug te plaatsen op de wachtlijst bij een
grote hoeveelheid ( met meer dan 4 lessen ) afwezigheid van de lessen. Bij afwezigheid van 3
lessen wordt de deelnemer en wettelijk verantwoordelijke per mail op de hoogte van deze
afwezigheid. En maken de gevolgen kenbaar van terugplaatsing naar wachtlijst.
Artikel 5. Overmacht
1. De Zwemschool is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te
wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop de Zwemschool geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor de Zwemschool niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het
bedrijf van de Zwemschool of van derden daaronder begrepen. De Zwemschool heeft ook het
recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Zwemschool zijn verbintenis had moeten
nakomen.
3. De Zwemschool kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 (een) maand, dan is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover de Zwemschool ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit
de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de
Zwemschool gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De Deelnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake
van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de
Zwemschool aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders
door de Zwemschool aangegeven. De Zwemschool is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Deelnemer van rechtswege in verzuim. De Deelnemer is alsdan een rente verschuldigd van 6%
per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Deelnemer
in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De Zwemschool heeft het recht de door Deelnemer gedane betalingen te laten strekken in
de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Zwemschool kan,
zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Deelnemer
een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Zwemschool kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De Deelnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Zwemschool
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting
niet op.
5. Indien de Deelnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Deelnemer. Het verzuim van de Deelnemer die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is
aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling
uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van
betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de Zwemschool echter hogere kosten ter
incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Deelnemer geen natuurlijk
persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke
opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De
eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Deelnemer
worden verhaald. De Deelnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente
verschuldigd.
6. Als men op een juiste wijze de geplande les afmeld, volgens de gestelde termijn 12 uur voor
de les, dan zal er geen afwaardering plaats vinden. En zal de afgemelde les al een inhaalles als
tegoed toegekend worden. Als men dit verzuimd te doen en ook niet in contact is gegaan met
medewerkers, de zogenaamde No Show, dan is de zwemschool gerechtigd zonder
kennisgeving de les af te waarderen.
7.Als de deelnemer en/of wettelijk verantwoordelijke persoon de lesgelden / facturen niet voor
de eerst volgende les heeft voldaan dan heeft de Zwemschool het recht de deelnemer de
toegang te ontzeggen bij/ tijdens de activiteit.
8. Alle lesgelden en overige openstaande betalingen dienen voldaan te zijn voordat de
deelnemer kan/mag deelnemen aan het afzwemfeest.
9.Bij niet gemelde afwezigheid (No-Show) van deelnemers die gebruik maken van financiële
ondersteuning bijvoorbeeld fonds/ PBG / MEEDoen en dergelijke. Wordt de eerst volgende les
voor eigen rekening van de deelnemer/ wettelijk verantwoordelijke.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst de Zwemschool geleverde blijft eigendom van
de Zwemschool totdat de Deelnemer alle verplichtingen uit de met de Zwemschool gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door de Zwemschool geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud
valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De
Deelnemer is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of
op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Deelnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van de Zwemschool veilig te stellen. Indien derden beslag
leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen
of doen gelden, dan is de Deelnemer verplicht om de Zwemschool daarvan onmiddellijk op de
hoogte te stellen. Voorts verplicht de Deelnemer zich om het onder eigendomsvoorbehoud
geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de Zwemschool
ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de Zwemschool
gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Deelnemer zich er jegens de
Zwemschool bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader
nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval de Zwemschool zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de Deelnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke
toestemming aan de Zwemschool en door de Zwemschool aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Zwemschool zich bevinden en deze terug
te nemen.
5.Alle werkmethode, lesmethode, gebruikte door de zwemschool gemaakte materialen zijn
eigendom van de Zwemschool en mogen op generlei wijze verveelvoudigd worden of gebruikt
worden door derden.
6. De sport en spel materialen, drijfmiddelen, lesmaterialen en zwemvesten krijgt de deelnemer
in bruikleen en dient bij beëindigen van de activiteiten netjes op geruimd te worden en
behandelen we met voorzichtigheid en respect. De bruikleenmaterialen (vestjes) die mee
gegeven worden aan de deelnemer dient na stopzetting en/of behalen diploma’s terug
gegeven te worden aan de zwemschool. Word er oneigenlijk mee omgegaan dan heeft de
zwemschool het recht om de aanschaf kosten voor het nieuw aan te schaffen door te belasten
naar diegene die niet op juiste wijze er mee om gegaan is.
Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door de Zwemschool te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij
normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van
toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten
Nederland dient de Deelnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het
gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De Zwemschool
kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren
zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 maanden na
levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn
overeengekomen. Indien de door de Zwemschool verstrekte garantie een zaak betreft die door
een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van
de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de
houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Deelnemer en / of door
derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Zwemschool, de Deelnemer of
derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen,
daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of
indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De
Deelnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het
gevolg is van omstandigheden waar de Zwemschool geen invloed op kan uitoefenen,
daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme
regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Deelnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het
moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Deelnemer te onderzoeken of kwaliteit
en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet
aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken
dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan de Zwemschool te worden gemeld.
Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien
dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan de Zwemschool te worden gemeld. De melding
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de
Zwemschool in staat is adequaat te reageren. De Deelnemer dient de Zwemschool in de
gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Ter verduidelijking van de klacht of
gebrek dient deze ondersteund te worden met beeldmateriaal.
5. Indien de Deelnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
Deelnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde
zaken en hetgeen waartoe hij de Zwemschool opdracht gegeven heeft.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Deelnemer geen recht
meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
de Zwemschool de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan
wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van
het gebrek door de Deelnemer, ter keuze van de Zwemschool, vervangen of zorgdragen voor
herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Deelnemer voldoen. In
geval van vervanging is de Deelnemer gehouden om de vervangen zaak aan de Zwemschool te
retourneren en het eigendom daarover aan de Zwemschool te verschaffen, tenzij de
Zwemschool anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de Zwemschool
daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Deelnemer.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Deelnemer in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens de Zwemschool en de door de Zwemschool bij de uitvoering
van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Indien de Zwemschool aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. De Zwemschool is niet aansprakelijk voor schade , van welke aard ook, ontstaan doordat de
Zwemschool is uitgegaan van door of namens de Deelnemer verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.
3. Indien de Zwemschool aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van de Zwemschool beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van
de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van de Zwemschool is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. De Zwemschool is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in
de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van de Zwemschool aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze
aan de Zwemschool toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming
of beperking van schade, voor zover de Deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid
tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Zwemschool
is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Zwemschool of zijn leidinggevende
ondergeschikten.
8. De zwemschool is niet verantwoordelijk voor schade en/of diefstal van
goederen/materialen/kleding en dergelijke wat tijdens de activiteiten gestald en meegenomen
wordt naar een activiteit van de zwemschool.
Artikel 10. Vrijwaring
1. De Deelnemer vrijwaart de Zwemschool voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
andere dan aan de Zwemschool toerekenbaar is. Indien de Zwemschool uit dien hoofde door
derden mocht worden aangesproken, dan is de Deelnemer gehouden de Zwemschool zowel
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
verwacht mag worden. Mocht de Deelnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is de Zwemschool, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Zwemschool en derden daardoor ontstaan,
komen integraal voor rekening en risico van de Deelnemer.
Artikel 11. Intellectuele eigendom
1. De Zwemschool behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Zwemschool heeft
het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie
van de Deelnemer ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Zwemschool partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van de Zwemschool is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de
Zwemschool het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 13. Beëindiging overeenkomst / samenwerking
1. Met de Zwemschool, wordt geen schriftelijk contract aangegaan. Dit is voor de deelnemers
in deze betreffende doelgroep vaak niet haalbaar. Wel wordt er van uitgegaan dat de
Zwemschool een samenwerking heeft met elke deelnemer, bij een onder bewind/curatele
gestelde deelnemer alsmede bij een minderjarige deelnemer, een samenwerking heeft met
diens wettelijke vertegenwoordiger(s), en bij een minderjarige deelnemer een samenwerking
heeft met diens wettelijke vertegenwoordiger(s), laatstgenoemde(n) hierna ook te noemen
"ouders/verzorgers". In deze samenwerking gaat de Zwemschool in alle
redelijkheid in gesprek met deelnemer casu quo ouders/verzorgers over reden opzegging en
eventuele vervolgacties.
2. Bij beëindiging van deze samenwerking dient rekening te worden gehouden met 1 (één)
volle kalendermaand. Na opzegging wordt de samenwerking op de laatste dag van de
volgende kalendermaand gestopt. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren via
info@zwemschoolallesisanders.nl, en is definitief als de deelnemer casu quo ouders/verzorgers
een bevestiging van de Zwemschool heeft/hebben ontvangen.
Artikel 14. Privacy beleid
1. De Zwemschool verzamelt voor administratieve doeleinden gegevens over de Deelnemer
en/of ouders/verzorgers, waaronder persoonsgegevens, welke worden opgeslagen in de
centrale (deelnemers)administratie van de Zwemschool.
2.De Zwemschool verstrekt geen informatie of persoonsgegevens aan derden.
3.Het maken van beeld en/of foto materiaal is niet toegestaan. Mits men om schriftelijke
toestemming vraagt aan de leiding van de Zwemschool.
4.Foto en beeld materiaal gemaakt door medewerkers van de zwemschool is alleen toegestaan
mits deze alleen gedeeld worden naar ouders/verzorgers van de betreffende personen op het
beeld materiaal.
5. In aansluiting op Artikel 14. Is er het AVG document die door de medewerkers/vrijwilligers is
gelezen en akkoord is bevonden.
6.Voor de privacy van u en de uwen maar ook alle medewerkers /vrijwilligers is het niet
toegestaan gebruik te maken van elektronische apparaten zoals bijvoorbeeld telefoon/tablet
tijdens onze activiteiten. Het gebruik van deze apparatuur is ook in
accommodaties/kleedruimten niet toegestaan. Is het maken van beeldmateriaal noodzakelijk
om een zorgverlener mee te laten kijken? Dan dient dit door zorgverlener aangevraagd te
worden middels mail naar info@zwemschoolallesisanders.nl. En zal betreffende zwemmer
gefilmd worden door medewerker van de zwemschool. En dit materiaal zal gedeeld worden
door de betreffende medewerker van de zwemschool.
Artikel 15. Overige bepalingen
1.Mondelinge toezeggingen van medewerkers van de Zwemschool hebben geen gelding,
tenzij deze toezeggingen schriftelijk door de zwemschool zijn bevestigd. Alle communicatie /
gemaakte afspraken dienen vast gelegd te worden d.m.v. een mail die akkoord gegeven word
door de andere partij.
2.De Zwemschool heeft een huishoudelijk reglement opgesteld welk reglement geldt voor alle
leslocaties. Dit reglement is op te vragen middels mail info@zwemschoolallesisanders.nl .
3.Overtreding van het huishoudelijk reglement kan tot gevolg hebben dat de deelnemer en/ of
ouders/ verzorgers uit de locatie wordt geweerd en in ernstige gevallen de overeenkomst
wordt stopgezet.
4.In ieder geval zal de overeenkomst van de klant met de Zwemschool worden beëindigd
indien er sprake is van ongepast gedrag. Onder ongepast gedrag wordt verstaan: verbaal en
fysiek geweld, belediging in woord, gebaar en geschrift, intimidatie en discriminatie van
medewerkers van de Zwemschool, klanten van de Zwemschool of medewerkers van de door
de Zwemschool gehuurde en/ of gebruikte accommodaties.
5. De Zwemschool behoudt zich het recht voor, naar omstandigheden of i.v.m. de
bezettingsgraad tijdens vakantieperiodes, zwemlessen naar andere tijden dan wel andere
locaties te verplaatsen, en zal dit tijdig kenbaar maken aan de deelnemer casu quo
ouders/verzorgers. Bij eventuele onderbezetting is de Zwemschool gerechtigd de lessen te
annuleren dit in het kader van veiligheid voor de deelnemers te kunnen blijven borgen.
Artikel 16. Veiligheid
1.De Zwemschool spant zich tijdens alle lessen met de grootst mogelijke zorg in om de
veiligheid te waarborgen voor de Deelnemer.
2.Eventuele medisch noodzakelijke informatie, o.a. medicatie, beperkingen c.q.
gezondheidsrisico’s van de betreffende Deelnemer dienen bij inschrijvingen te worden
vermeld. Alleen dan kan de medewerker bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. De
Zwemschool is dan ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan door niet-gemelde risico’s.
3. Zie ook artikel 15.5 hierboven.
Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en geleverde producten van Stichting
Alles-is-Sport. Zwemschool Alles is Anders is een onderdeel van Stichting Alles-is-Sport en deze
algemene voorwaarden zijn dan ook van toepassing op de Zwemschool.
2.De voorwaarden mogen en kunnen tussentijds aangepast worden. De vernieuwde versie zal
gedeeld worden aan onze deelnemers in Splash. En daarna op onze website
www.zwemschoolallesisanders.nl .

Vragen? App ons gerust.
Scan de code