Algemene Voorwaarden Stichting Alles-is-Sport / Zwemschool Alles is Anders

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en samenwerking
tussen Zwemschool Alles is Anders welke laatstgenoemde onderdeel is van Stichting Alles is Sport,
hierna te noemen: “de Zwemschool”, en een Opdrachtgever, hierna te noemen: “de Deelnemer” waarop de
Zwemschool deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Zwemschool, voor
de uitvoering waarbij door de Zwemschool derden dienen te worden betrokken.
3.Deze algemene voorwaarden gelden eveneens voor de medewerkers van de Zwemschool en zijn bestuur.
4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Deelnemer wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of nietig worden verklaard,dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Zwemschool en de Deelnemer zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of nietig verklaarde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
6.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8.Indien de Zwemschool niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit
niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Zwemschool in enigerlei mate het
recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden
te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van de Zwemschool zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte
of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of
de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 De Zwemschool kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Deelnemer
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-
en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is de Zwemschool daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Zwemschool anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Zwemschool niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes
gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contract duur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging
overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen de Zwemschool en de Deelnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de Deelnemer de Zwemschool derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De
Zwemschool dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan
de overeenkomst.
3. De Zwemschool zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.

Opgesteld en bijgewerkt 5 maart 2021

Algemene Voorwaarden Stichting Alles-is-Sport / Zwemschool Alles is Anders
4. De Zwemschool heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door de Zwemschool of door de Zwemschool ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Deelnemer of een door de Deelnemer
aangewezen locatie, draagt de Deelnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.
6. Levering geschiedt af bedrijf van de Zwemschool. De Deelnemer is verplicht de zaken af te nemen
op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Deelnemer afname weigert of
nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de
levering, dan is de Zwemschool gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de
Deelnemer. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Deelnemer over op
het moment waarop zaken aan de Deelnemer ter beschikking staan.
7. De Zwemschool is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de Zwemschool de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Deelnemer de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9. De Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Zwemschool aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Zwemschool worden verstrekt. Indien de
voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Zwemschool zijn
verstrekt, heeft de Zwemschool het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de
Deelnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de
Deelnemer de gegevens aan de Zwemschool ter beschikking heeft gesteld. De Zwemschool is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Zwemschool is uitgegaan van door de
Deelnemer verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van
de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Deelnemer, van de bevoegde instanties
et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en /of kwantitatief opzicht
wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De
Zwemschool zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
Deelnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de Zwemschool
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de
Zwemschool bevoegde persoon en de Deelnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven
prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan
uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert geen wanprestatie van de Zwemschool op en is voor de Deelnemer geen grond om de
overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de Zwemschool een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en /of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
13. Indien de Deelnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij
jegens de Zwemschool gehouden is, dan is de Deelnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde
van de Zwemschool daardoor direct of indirect ontstaan.
14. Indien de Zwemschool met de Deelnemer een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is de
Zwemschool niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs
zonder dat de Deelnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden,
indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet-
of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera
of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar
waren.
15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is
uitsluitend de Deelnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij de Zwemschool alsdan alsnog
bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk

Opgesteld en bijgewerkt 5 maart 2021

Algemene Voorwaarden Stichting Alles-is-Sport / Zwemschool Alles is Anders
overeengekomen uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de
Zwemschool rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan
drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; of, bij levering van een
zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. De Zwemschool is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien de Deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst de Zwemschool ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de Deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen, indien de
Deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is of indien door de vertraging aan de zijde van de Deelnemer niet langer van de Zwemschool kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen.
2. Voorts is de Zwemschool bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van de Zwemschool kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Zwemschool op de Deelnemer
onmiddellijk opeisbaar. Indien de Zwemschool de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt
hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien de Zwemschool tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Deelnemer toerekenbaar is, is de Zwemschool gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Deelnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de Zwemschool gerechtigd de overeenkomst terstond en
met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Deelnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Zwemschool, zal de Zwemschool in
overleg met de Deelnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
Dit tenzij de opzegging aan de Deelnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden
voor de Zwemschool extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Deelnemer in rekening
gebracht. De Deelnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen,
tenzij de Zwemschool anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste
van de Deelnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Deelnemer niet langer
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Zwemschool vrij om de overeenkomst terstond
en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van de Zwemschool op de Deelnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Deelnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met
de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Deelnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht
1. De Zwemschool is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Deelnemer indien
hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop de Zwemschool geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Zwemschool niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Opgesteld en bijgewerkt 5 maart 2021

Algemene Voorwaarden Stichting Alles-is-Sport / Zwemschool Alles is Anders
Werkstakingen in het bedrijf van de Zwemschool of van derden daaronder begrepen. De Zwemschool
heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Zwemschool zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. De Zwemschool kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 (een) maand, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan
de andere partij.
4. Voor zover de Zwemschool ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Zwemschool gerechtigd om
het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Deelnemer is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de Zwemschool
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de
Zwemschool aangegeven. De Zwemschool is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Deelnemer van rechtswege in verzuim. De Deelnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per
maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De
rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Deelnemer in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De Zwemschool heeft het recht de door Deelnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte
in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Zwemschool kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Deelnemer een andere volgorde voor de
toerekening van de betaling aanwijst. De Zwemschool kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden
voldaan.
4. De Deelnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Zwemschool
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
De Deelnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW)
is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Deelnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Deelnemer.
Het verzuim van de Deelnemer die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling
binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens
aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten
worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de
Zwemschool echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en
de Deelnemer geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Deelnemer
worden verhaald. De Deelnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst de Zwemschool geleverde blijft eigendom van de
Zwemschool totdat de Deelnemer alle verplichtingen uit de met de Zwemschool gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door de Zwemschool geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag
niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Deelnemer is niet
bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.
3. De Deelnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om
de eigendomsrechten van de Zwemschool veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder
eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de
Deelnemer verplicht om de Zwemschool daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht
de Deelnemer zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering
op eerste verzoek aan de Zwemschool ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is de Zwemschool gerechtigd tot deze penningen.

Opgesteld en bijgewerkt 5 maart 2021

Algemene Voorwaarden Stichting Alles-is-Sport / Zwemschool Alles is Anders
Voor zoveel als nodig verbindt de Deelnemer zich er jegens de Zwemschool bij voorbaat toe om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval de Zwemschool zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft de Deelnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de
Zwemschool en door de Zwemschool aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van de Zwemschool zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door de Zwemschool te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan
op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik
in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die
bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Deelnemer
zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de
voorwaarden die daaraan gesteld worden. De Zwemschool kan in dat geval andere garantie- en andere
voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 maanden na levering,
tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
Indien de door de Zwemschool verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt
verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum,
onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Deelnemer en / of door derden wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van de Zwemschool, de Deelnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben
aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die
daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze. De Deelnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is
ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de Zwemschool geen invloed op kan
uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend,
extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Deelnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de
zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Daarbij behoort de Deelnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na
levering schriftelijk aan de Zwemschool te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen
terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk
aan de Zwemschool te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
van het gebrek te bevatten, zodat de Zwemschool in staat is adequaat te reageren. De Deelnemer
dient de Zwemschool in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Ter
verduidelijking van de klacht of gebrek dient deze ondersteund te worden met beeldmateriaal.
5. Indien de Deelnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
Deelnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken
en hetgeen waartoe hij de Zwemschool opdracht gegeven heeft.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Deelnemer geen recht meer toe op
herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de
Zwemschool de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek
door de Deelnemer, ter keuze van de Zwemschool, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan
wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Deelnemer voldoen. In geval van vervanging is de
Deelnemer gehouden om de vervangen zaak aan de Zwemschool te retourneren en het eigendom daarover
aan de Zwemschool te verschaffen, tenzij de Zwemschool anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de Zwemschool daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de Deelnemer.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Deelnemer in rekening gebracht worden.

Opgesteld en bijgewerkt 5 maart 2021

Algemene Voorwaarden S/ch/ng Alles-is-Sport / Zwemschool Alles is Anders
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens de Zwemschool en de door de Zwemschool bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Indien de Zwemschool aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
in deze bepaling is geregeld.
2. De Zwemschool is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de
Zwemschool is uitgegaan van door of namens de Deelnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
3. Indien de Zwemschool aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van de Zwemschool beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van de Zwemschool is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. De Zwemschool is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin
van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de
Zwemschool aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Zwemschool
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover de Deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Zwemschool is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van de Zwemschool of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Vrijwaring
1. De Deelnemer vrijwaart de Zwemschool voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Zwemschool
toerekenbaar is. Indien de Zwemschool uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is
de Deelnemer gehouden de Zwemschool zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Deelnemer in gebreke blijven
in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Zwemschool, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Zwemschool en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Deelnemer.

Artikel 11. Intellectuele eigendom
1. De Zwemschool behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Zwemschool heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Deelnemer ter kennis van
derden wordt gebracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Zwemschool partij is, is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van de Zwemschool is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Zwemschool het
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Beëindiging overeenkomst / samenwerking
1. Met de Zwemschool, wordt geen schriftelijk contract aangegaan. Dit is voor de deelnemers in deze
betreffende doelgroep vaak niet haalbaar. Wel wordt er van uitgegaan dat de Zwemschool een
samenwerking heeft met elke

Opgesteld en bijgewerkt 5 maart 2021

Algemene Voorwaarden Stichting Alles-is-Sport / Zwemschool Alles is Anders
deelnemer, bij een onder bewind/curatele gestelde deelnemer alsmede bij een m er, een
samenwerking heeft met diens wettelijke vertegenwoordiger(s), en bij een minderjarige deelnemer een
samenwerking heeft met diens wettelijke vertegenwoordiger(s), laatstgenoemde(n) hierna ook te
noemen “ouders/verzorgers”. In deze samenwerking gaat de Zwemschool in alle redelijkheid in gesprek
met deelnemer casu quo ouders/verzorgers over reden opzegging en eventuele vervolgacties.

2. Bij beëindiging van deze samenwerking dient rekening te worden gehouden met 1 (één) volle
kalendermaand. Na opzegging wordt de samenwerking op de laatste dag van de volgende kalendermaand
gestopt. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren via info@zwemschoolisanders.nl, en is definitief
als de deelnemer casu quo ouders/verzorgers een bevestiging van de Zwemschool heeft/hebben
ontvangen.

Artikel 14. Privacy beleid

Artikel 15. Overige bepalingen
1.Mondelinge toezeggingen van medewerkers van de Zwemschool hebben geen gelding, tenzij deze
toezeggingen schriftelijk door de zwemschool zijn bevestigd.
2.De Zwemschool heeft een huishoudelijk reglement opgesteld welk reglement geldt voor alle
leslocaties. Dit reglement is op te vragen middels mail info@zwemschoolallesisanders.nl .
3.Overtreding van het huishoudelijk reglement kan tot gevolg hebben dat de deelnemer en/ of ouders/
verzorgers uit de locatie wordt geweerd en in ernstige gevallen de overeenkomst wordt stopgezet.
4.In ieder geval zal de overeenkomst van de klant met de Zwemschool worden beëindigd indien er
sprake is van ongepast gedrag. Onder ongepast gedrag wordt verstaan: verbaal en fysiek geweld,
belediging in woord, gebaar en geschrift, intimidatie en discriminatie van medewerkers van de
Zwemschool, klanten van de Zwemschool of medewerkers van de door de Zwemschool gehuurde en/ of
gebruikte accommodaties.
5. De Zwemschool behoudt zich het recht voor, naar omstandigheden of i.v.m. de bezettingsgraad
tijdens vakantieperiodes, zwemlessen naar andere tijden dan wel andere locaties te verplaatsen, en
zal dit tijdig kenbaar maken aan de deelnemer casu quo ouders/verzorgers.

Artikel 16. Veiligheid
1.De Zwemschool spant zich tijdens alle lessen met de grootst mogelijke zorg in om de veiligheid te
waarborgen voor de Deelnemer.
2.Eventuele medisch noodzakelijke informatie, o.a medicatie, beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s
van de betreffende Deelnemer dienen bij inschrijvingen te worden vermeld. Alleen dan kan de
medewerker bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. De Zwemschool is dan ook niet
aansprakelijk voor schade ontstaan door niet- gemelde risico’s.

Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en geleverde producten van Stichting
Alles-is-Sport. Zwemschool Alles is Anders is een onderdeel van Stichting Alles-is-Sport en deze
algemene voorwaarden zijn dan ook van toepassing op de Zwemschool.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals deze geldt ten
tijde van het tot stand komen van de samenwerking met de Zwemschool. De laatste versie is altijd
schriftelijk op te vragen middels een mail aan info@alles-is-sport.nl. Ook is de laatste versie
terug te vinden op de website van Stichting Alles-is-Sport of van Zwemschool Alles is Anders.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Bijlagen.
Wij verwijzen graag naar het volgende document, die als bijlage van onze algemene voorwaarden
geldt.
– Betalingsbeleid

Opgesteld en bijgewerkt 5 maart 2021

Vragen? App ons gerust.
Scan de code